Privacy statement

De Schakel (Kamer van Koophandel: 08022723), verder aangeduid als ‘’De Schakel’’, verwerkt persoonsgegevens via de Websites: www.deschakelnijkerk.nl (‘’Website”).

Wij achten de zorgvuldige omgang met door ons verzamelde persoonsgegevens van groot belang en respecteren de privacy van alle gebruikers van onze Website. Al uw gegevens worden door ons daarom vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, één en ander overeenkomstig de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit Privacy statement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om ons Privacy statement zorgvuldig te lezen.

1. Hoe verzamelen wij uw gegevens en om welke gegevens kan dit gaan?
Door het bezoeken van onze Website worden bepaalde gegevens opgeslagen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden opgeslagen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een overeenkomst met ons heeft afgesloten of als u zelf gegevens bij ons achterlaat via het contactformulier op website.

Wij bewaren de gegevens die aan ons worden verstrekt zolang als dit nodig is om te komen tot volledige beantwoording en/of afhandeling van uw aanvraag en/of afhandeling van onze dienstverlening. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze Website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– NAW-gegevens
– Bedrijfsgegevens
– E-mailadres
– Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in ons contactformulier
– Telefoonnummer
– Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze Website (n.b. alleen in geval acceptatie van cookies).

Waar wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, bouwen we op diverse wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze grondslag kan bijvoorbeeld zijn dat wij een overeenkomst (van opdracht) met u hebben afgesloten, maar kan ook gelegen zijn in de wet of omdat wij daarbij een rechtmatig belang hebben. Waar we optreden als gegevensverwerker verwerken we persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke en handelen we volgens hun schriftelijke instructie.

2. Voor welk doel verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van het verhuren van vergader- en congres ruimten en de facilitaire ondersteuning in dat kader, één en ander in de ruimste zin van het woord. Voorts verzamelen wij (bedrijfs)gegevens voor het beheren van relaties die voortvloeien uit het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, met inbegrip van activiteiten die gericht zijn op de vergroting van ons klantenbestand.

3. Verstrekking gegevens aan derden
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Het kan wel voorkomen dat wij derden inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld software-experts voor ons reserveringssysteem). Wij zullen deze ingeschakelde derden uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. In geval de door ons ingeschakelde derden als verwerker(s) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangemerkt sluiten wij met deze ingeschakelde derden een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is een geheimhoudingsbeding opgenomen waarmee de door ons ingeschakelde derden zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4. De beveiliging van uw gegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Statistieken
Op de Website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de Website en onze dienstverlening in algemene zin.

6. Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het Privacy beleid van Google hier lezen.

7. Nieuwsbrief
Wij verzenden (geautomatiseerde) nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante (marketing)campagnes die aansluiten bij onze diensten. Uw e-mailadres wordt uitsluitend met uw expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst van nieuwsbriefabonnees. Iedere nieuwsbrief bevat voorts een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

8. Inzage en wijziging van uw gegevens
Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onvolledigheden en/of onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen, te beperken of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een daarvoor passend bestand, naar u of naar een door u opgegeven persoon/organisatie toe te zenden. Tenslotte kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Vergader- & congrescentrum De Schakel
t.a.v. J.C. Vonk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk

9. Autoriteit Persoonsgegevens
Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Aanpassen Privacy statement
Wij kunnen ons Privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze Website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.